Slovníček pojmů

EZS | CCTV | CCTV A ZÁKON | PCO

EZS

Ústředna

Ústředna je „mozek“ celého systému, který je propojen s ostatními prvky systému kabely nebo bezdrátově.

Ovladač

Ovladač je prvek, který slouží k ovládání a případně též k programování ústředny. Jako ovladač se nejčastěji používá klávesnice vybavená tlačítky, případně čtečkou nebo též dálkové ovládání.

Detektory

Detektory jsou prvky systému, které jsou rozmístěny v hlídaném objektu a mají za úkol reagovat aktivací při narušení (otevření, pohyb, rozbití atd.) a to tak, že tuto informaci předají ústředně, která ji následně zpracuje. Nejčastěji používané prvky používané v elektronické zabezpečovací signalizaci:

 • Magnetický kontakt
 • Detektor pohybu (PIR detektor, MW detektor)
 • Detektor tříštění skla (GBS detektor)
 • Detektory prostupu (IR a MW bariéry)
 • Detektory na ochranu perimetru(plotový systém, mikrofonní kabely, IR a MW bariéry)
   

Siréna

Siréna je výstupní prvek, který je aktivován ústřednou při poplachu a který má upozornit okolí (vnější siréna) nebo vysokou intenzitou hluku v hlídaném prostoru (vnitřní siréna) odradit narušitele. Někdy je siréna též vybavena blikačem, který indikuje a identifikuje narušený objekt a pomáhá případně zásahové skupině bezpečnostní agentury snadněji nalézt objekt.

Komunikátor

Komunikátor je zařízení, které předává mimo objekt informaci o narušení objektu, případně o odchylce od normálního provozního stavu zabezpečovacího systému. Nejčastější typ komunikátoru, který se v současné době používá, je

 • GSM komunikátor
 • LAN komunikátor
 • Telefonní komunikátor
 • Komunikátor využívající radiové sítě s vyhrazenou frekvencí

PCO

Pult centralizované ochrany neboli PCO je služba nabízená soukromými společnostmi. Tato společnost má vybudované své dispečerské stanoviště, které neustále střeží objekty zabezpečené pomocí elektronické zabezpečovací signalizace (EZS), nebo elektronické požární signalizace (EPS) které jsou na pult připojeny. Na tento pult mohou být přenášeny veškeré informace, které je daný systém elektronické signalizace schopen poskytnout.

Komunikátory

Informace jsou na pult přenášeny různými způsoby. Mezi nejčastější patří přenos pomocí telefonní linky, tento způsob však zdaleka nedosahuje takové bezpečnosti jako např. přenos pomocí GSM komunikátoru. Mezi největší nevýhody patří lehká překonatelnost, např. odstřihnutím dané telefonní přípojky. Vzhledem k tomu, že pult kontroluje spojení s objektem většinou pouze jednou denně, je toto zabezpečení dnes již nedostačující.

Další možností je použití GSM komunikátoru, při použití tohoto typu spojení nehrozí „odstřihnutí“ a vzhledem k možnosti komunikace pomocí GPRS přenosů (kterou ovšem nemusí poskytovat všechny pulty) vychází komunikace velice levně a není problém kontrolovat spojení s objektem např. každých 15 minut. Nevýhodou tohoto komunikátoru je jeho vyšší cena.

Poslední, relativně časté, řešení je použití rádiového přenosu. Při volbě tohoto řešení je nutná domluva s konkrétním PCO. Je totiž nutné, aby tento pult měl vlastní rádiové zařízení a mohl vám poskytnout vysílač do Vašeho objektu.

Činnost PCO

Při vyhlášení poplachu může PCO vyslat vlastní zásahovou jednotku, která v případě narušení objektu usiluje o zadržení pachatele. Zároveň zavolá Policii a kontaktuje Vás jako majitele objektu. V případě požárního poplachu je schopna zavolat na Hasičský záchranný sbor ČR. Vzhledem k tomu, že na pult je možné přenášet veškeré informace může PCO sloužit zároveň jako hlídač včasné otevření/uzavření obchodu, nebo příchod dítěte ze školy.

Shrnutí

Výhody střežení PCO jsou zřejmé, pult centrální ochrany hlídá Váš objekt když nejste v dosažení, máte vypnutý telefon nebo jen spíte, tím je účinně chrání Váš majetek i Vás samotné. Mezi jeho hlavní nevýhody patří většinou finanční náročnost.

CCTV a zákon

Zásady provozování kamerového systému z hlediska zákona o ochraně osobních údajů (Leden 2006)

 • Provozování kamerového systému je považováno za zpracování osobních údajů, pokud je vedle kamerového sledování prováděn záznam pořizovaných záběrů, nebo jsou v záznamovém zařízení uchovávány informace a zároveň účelem pořizovaných záznamů, případně vybraných informací, je jejich využití k identifikaci fyzických osob v souvislosti s určitým jednáním. Samotné kamerové sledování fyzických osob není zpracováním osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., protože postrádá úroveň podmínek pro zpracování údajů ve smyslu § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb. To však nevylučuje aplikaci jiných právních předpisů, zejména ustanovení občanského zákoníku upravujícího podmínky ochrany osobnosti.
   
 • Údaje uchovávané v záznamovém zařízení, ať obrazové či zvukové, jsou osobními údaji za předpokladu, že na základě těchto záznamů lze přímo či nepřímo identifikovat konkrétní fyzickou osobu (tedy: informace z obrazových či zvukových nahrávek umožňují, byť nepřímo, identifikaci osoby). Fyzická osoba je identifikovatelná, pokud ze snímku, na němž je zachycena, jsou patrné její charakteristické rozpoznávací znaky (zejména obličej) a na základě propojení rozpoznávacích znaků s dalšími disponibilními údaji je možná plná identifikace osoby. Osobní údaj pak ve svém souhrnu tvoří ty identifikátory, které umožňují příslušnou osobu spojit s určitým na snímku zachyceným jednáním.
   
 • Zpracování osobních údajů provozováním kamerového systému je přípustné:

   

  • v rámci plnění úkolů uložených zákonem (např. Policii České republiky); v těchto případech je třeba dbát ustanovení příslušného zákona,
    
  • dále je toto možné na základě řádného souhlasu subjektu údajů; to však je prakticky realizovatelné ve velmi omezených případech, kdy je možné jednoznačně vymezit okruh osob nacházejících se v dosahu kamery,
    
  • užití kamerového systému však je možné i bez souhlasu subjektu údajů s využitím ustanovení § 5 odst. 2 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb.; Při tom je však nutno respektovat podmínky uvedené sub 4.
    
 • Povinnosti správce při provozování kamerového systému vybaveného záznamovým zařízením:

   

  • Kamerové sledování nesmí nadměrně zasahovat do soukromí. Kamerový systém je možno použít zásadně v případě, kdy sledovaného účelu nelze účinně dosáhnout jinou cestou (např. majetek je možno chránit před odcizením uzamčením místnosti). Dále je vyloučeno užití kamerového systému v prostorách určených k ryze soukromým úkonům (toalety, sprchy). Je ovšem možné řešení, kdy subjekt údajů má na výběr z alternativ (např. lze monitorovat prostory šatny plaveckého stadionu za předpokladu, že je vymezen prostor pro převlékání, který není kamerami sledován).
    
  • Specifikace sledovaného účelu. Je třeba předem jednoznačně stanovit účel pořizování záznamů, který musí korespondovat s důležitými právem chráněnými zájmy správce (např. ochranou majetku před krádeží). Záznamy tak mohou být využity pouze v souvislosti se zjištěním události, která poškozuje tyto důležité, právem chráněné zájmy správce. Přípustnost využití záznamů pro jiný účel musí být omezena na významný veřejný zájem, např. boj proti pouliční kriminalitě.
    
  • Je třeba stanovit lhůtu pro uchovávání záznamů. Doba uchovávání dat by neměla přesáhnout časový limit maximálně přípustný pro naplnění účelu provozování kamerového systému. Uchovávaná data by měla být uchovávána v rámci časové smyčky např. 24 hodin, pokud jde o trvale střežený objekt, nebo případně i dobu delší, v zásadě ne však přesahující několik dnů, nejde-li o pořizování záznamů policejním orgánem podle zvláštního zákona, a po uplynutí této doby vymazána. Pouze v případě existujícího bezpečnostního incidentu by měla být data zpřístupněna orgánům činným v trestním řízení, soudu nebo jinému oprávněnému subjektu.
    
  • Je třeba řádně zajistit ochranu snímacích zařízení, přenosových cest a datových nosičů, na nichž jsou uloženy záznamy, před neoprávněným nebo nahodilým přístupem, změnou, zničením či ztrátou nebo jiným neoprávněným zpracováním, viz § 13 zákona č. 101/2000 Sb.
    
  • Subjekt údajů musí být o užití kamerového systému vhodným způsobem informován (např. nápisem umístěným v monitorované místnosti), viz § 11 odst. 5 zákona č. 101/2000 Sb., nejde-li o uplatnění zvláštních práv a povinností vyplývajících ze zvláštního zákona.
    
  • Je třeba garantovat další práva subjektu údajů, zejména právo na přístup k zpracovávaným datům a právo na námitku proti jejich zpracování, viz § 1 zákona č. 101/2000 Sb.
    
  • Zpracování osobních údajů je třeba registrovat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, nejde-li o uplatnění zvláštního práva či povinností vyplývajících ze zvláštního zákona, viz § 18 odst. 1 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb.

Jednou ze základních povinností správce je v souladu s § 5 odst. 1 písm. a) zákona stanovit účel, k němuž mají být osobní údaje zpracovávány. Kamerový systém je technický prostředek (způsob), kterým jsou osobní údaje zpracovávány, nikoli účel, jak se v mnoha případech správci mylně domnívají. Je tedy nutné, aby každý, kdo se rozhodne provozovat kamerový systém, jednoznačně stanovil účel (např. ochrana majetku), pro který hodlá osobní údaje z pořizovaných záznamů zpracovávat. V zásadě je kamerový systém možné použít pouze v případě, kdy sledovaného účelu nelze účinně dosáhnout jinou cestou.

Zároveň je nutné upozornit na skutečnost, že oznamovací povinnost se podle § 16 zákona vztahuje pouze na správce. Ten je v § 4 písm. j) zákona č. 101/2000 Sb. definován jako subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za ně. Na zpracovatele [§ 4 písm. k) zákona č. 101/2000 Sb.], který na základě smluvního vztahu uzavřeného se správcem pouze technicky zajišťuje instalaci, provoz, údržbu a opravy kamerového systému, se oznamovací povinnost nevztahuje.

CCTV

DVR/NVR

Digital videorekorder/ Network videorekorder. Jedná se o záznamová zařízení systémů CCTV. DVR slouží ke konvertování analogového signálu z kamer na digitální a jeho zaznamenání na HDD. NVR ukládá digitální signál z IP kamer také na HDD. Jako NVR může posloužit i stolní počítač.

Kamera

Oči kamerového systému

 • analogová - stacionární - slouží k monitorování předem určeného prostoru. K monitorování při nízké hladině osvětlení, využívají některé typy kamer integrovanou technologii zvýšení citlivosti nebo jsou opatřeny vlastním IR přisvícením, popř. spolupracují s externím osvětlením ( reflektory )
   
 • analogová - otočná - slouží k monitorování lokality. Viditelná oblast je omezena optikou kamery nebo případnou překážkou. Kameru lze ovládat
   
 • IP kamera - nebo také web kamera se liší od předchozích především v přenosu signálu po síti LAN, tj. je možné jí připojit bez dodatečných převodníků přímo do PC vybaveného vhodným záznamovým softwarem. V současné době zažívá tento typ kamer velký rozmach.

Ústředna

Ústředna je „mozek“ celého systému, který je propojen s ostatními prvky systému kabely nebo bezdrátově.